နအေိမျ About LOTTE HOTEL

About LOTTE HOTEL

Signiel Seoul-Main-Main Visual-Main Tower

ကိုရီးယားတြင္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ဟိုတယ္အုပ္စုျဖစ္သည့္ LOTTE HOTELS & RESORTS သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘရန္းအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ငွာ အာရွတိုုက္ အျပင္ဘက္အထိ ျဖန္႔က်က္တိုးခ်ဲ႕လ်က္ ရွိပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ LOTTE ခ်ိန္းဟိုတယ္မ်ားအားလံုးရွိ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တစ္သတ္မွတ္တည္းျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္အတူ မိမိတို႔ဧည့္သည္မ်ား၏ ႏွလံုးသားအား နက္နဲစြာ လႈပ္ကိုင္ေစမည့္ ဘရန္းအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ မိမိတို႔ရည္ရြယ္ပါသည္။


အေမွ်ာ္အျမင္

ကမၻာ့ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပေနသည့္ ခိ်န္းဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ အ

အာရွ ထိပ္သီး ၃ခု
ဘရန္း ဟိုတယ္

ဦးေဆာင္သူ
အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ
လုပ္ငန္း
စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္စြမ္းမ်ား
အေလးထားစူးစိုက္မႈတစ္ခုႏွင့္အတူ
တည္းခိုသူ ကာစတာမာမ်ားႏွင့္ ထိေရာက္အက်ိဳးရွိမႈ

LOTTE HOTELS & RESORTS သည္ အာရွ၏ထိပ္သီးဟိုတယ္ အမွတ္တံဆိပ္ သံုးခုစာရင္းဝင္သည့္ ဟုိတယ္ တစ္ခုျဖစ္လာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အတိုင္း ဖြ႔ံျဖိဳး ေအာင္ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဆန္းသစ္မႈကို ရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။ လုပ္ငန္းဧရိယာအားလံုးရွိ အရည္အေသြးကို ဆက္ထိန္းထားရန္ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အသံုးအေဆာင္ပံ့ပိုးမႈမ်ားအား တိုးတက္ ေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ LOTTE HOTELS & RESORTS သည္ယခုအခါတြင္ ကိုးရီးယားႏိုုင္ငံအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကမၻာ့ေရွ႔ေဆာင္လမ္းျပဟိုတယ္ျဖစ္လာေစရန္ ေနာက္ထပ္အဆင့္မ်ားကို တက္လွမ္းေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။


ေတြးေခၚမႈ

ေမတၱာတရား၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႈတို႔အား ထင္ဟပ္နားလည္ေစမည့္ ဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္

ေမတၱာတရား၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ၾကြယ္ဝမႈတို႔အား ထင္ဟပ္နားလည္ေစမည့္ ဟိုတယ္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္

တည္းခိုသူကာစတာမာမ်ားထံမွ ယံုၾကည္မႈကို ပညာရွင္ပီသစြာရရွိထားသူျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို မေမ့ေလ်ာ့ေပ။

LOTTE HOTEL အား
အေတာက္ပဆံုး အျပံဳးမ်ားႏွင့္အတူ
ဧည့္သည္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကိုၾကိဳသိျဖည့္ဆီးေပးေသာ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဟိုတယ္ျဖစ္ေစရန္။


LOTTE ျဖစ္တည္မႈ အစ

LOTTE Group သည္၎၏အမည္ကို Charlotte ၏အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးလက္ရာ Goethe သူရဲေကာင္းမ “The Sorrows of Young Werther” မွရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ Charlotte သည္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ LOTTE Group သည္ကမၻာၾကီးအား ေမတၱာ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဘဝမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းေပးေရး အိမ္မက္တစ္ခုႏွင့္အတူ ကိုးရီးယား ဦးေဆာင္လမ္းျပသည့္ လုပ္ငန္းအသြင္သို႔ အကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ ယခုအခါတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ လူအမ်ားခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ေနာက္တိုးခ်ဲ႔ထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ အာရွတြင္ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေသာဘဝႏွင့္ လွပေသာအနာဂတ္ကို မိမိတို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ကတိျပဳထားပါသည္။